nazaj na prvo stran
 


nazaj na prejšnjo stran

                        


B15 ALPREM IN SEZNANITEV S SOCIALNO EKONOMSKIM POLOŽAJEM V OBČINI KAMNIK NA 24. SEJI OBČINSKEGA SVETA 11.6.2009 Po dolgi in prekinjeni 23. seji Občinskega sveta, je bila včerjajšnja 24. seja občitno krajša, svetnice in svetniki pa so se tudi seznanili z vsemi točkami dnevnega reda.

Na začetku sta bila brez komplikacij sprejeti dve točki 23. seje: Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik in Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Kamnik. Oba predloga sta bila sprejeta v prvi obravnavi.

Svetniška vprašanja

Tokrat sta svetniška vprašanja zastavila Valentin Zabavnik (SDS), o ureditvi prostora za motošport,


 

3 Svetnik SDS, Valentin ZABAVNIK Kot obcinski svetnik SDS dajem pobudo, da se v prostorskih planih Obcine Kamnik predvidi možnost ie v tem prostoru veliko navdušencev za avto-moto šport. V vseh teh 25 letih so bile prav iz kamniških društev in zanesenjakov izražene najvecje želje po tovrstnem objektu. V teh dneh pa sem dobil tudi konkretne predloge za možno lokacijo. Ta je na širšem obmocju južno od obrtne cone ob Korenovi cesti. Umestitev v ta prostor je logicna zaradi prometnih povezav in samega dostopa iz vseh smeri. Lokacija je še kako zanimiva tudi zaradi bližine letališca. Kaj takšen objekt pomeni za našo in sosednje obcine? Predvsem velik impulz za promocijo kraja in sam turisticni razvoj. Pomeni tudi veliko delovnih mest, posredno ali neposredno. Financiranje takega centra bi bilo lahko v celoti zasebno, možno je tudi javnozasebno partnerstvo. V najbolj urejeni izvedbi, kar je seveda potrebno storiti, je tak objekt tudi ogledalo in promocija Slovenije. Predvsem pa je to prispevek k izboljšanju kulture voznikov v smeri zmanjševanja mrtvih na naših cestah. Mislim, da takšno pobudo obcina Kamnik lahko brez sramu ponudi v obravnavo na višje organe v državi. Za nadaljnjo podporo tej pobudi prosim vse politicne stranke in zainteresirano javnost ter zanesenjake. Kamnik bo s tem veliko dobil.

Odgovor je pripravila mag. Marija Tadeja JEŽEK:
Obcina Kamnik podpira pobudo izgradnje športnega kompleksa, ki bi vseboval cim vec urejenih površin za AVTO-MOTO ŠPORT. Pred izvedbo posameznih posegov je skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1- UPB1, Ur. l. RS, 39/06, 70/08) potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje Ministrstva za okolje in prostor. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) doloca, da je potrebno pred izgradnjo stalne dirkalne ali testne proge za motorna vozila izvesti postopek presoje vplivov na okolje v primeru, da površina obmocja presega 10 ha. V primeru, da je površina obmocja manjša, nekateri drugi podzakonski akti Zakona o varstvu okolja dolocajo, da je potrebno izdelati strokovne ocene emisij hrupa v okolje in emisij škodljivih snovi v zrak, vode ali tla in na tak nacin ovrednotiti predviden vpliv posega na okolje in morebitno preseganje dolocenih
3 Prometna študija – prometna preverba obvozne ceste med Šolsko ulico in Cankarjevo cesto – Junij 2005 mejnih vrednosti. V postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti tudi vsa ostala soglasja nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil.Omenjeni kompleks bi bil zelo zaželen v naši obcini, vendar je zanj potrebno najti primerno lokacijo v izmeri 5 ha, kot to doloca zakonodaja. Poligon mora biti umešcen v prostor tako, da hrup ni motec za okolje. Vsak poligon mora imeti tudi ustrezno komunalno infrastrukturo. Obmocje ob Korenovi cesti je po veljavnem družbenem planu namenjeno proizvodnjiin skladišcni dejavnosti. Glede na dejstvo, da v obcini Kamnik primanjkuje obmocji za proizvodnjo in skladišcno dejavnost in na dejstvo, da je ob Korenovi cesti že obstojeca industrijska cona z vso potrebno infrastrukturo se je obcina Kamnik odlocila, da v OPN-ju poizkuša z razširitvijo obmocja za proizvodnjo in skladišcno dejavnost.
Potrebno je poudariti dejstvo, da gre za veliko investicijo in da bi bilo smiselno zagotoviti umestitev površin za AVTO-MOTO ŠPORT park, ter hkrati poligon varne vožnje v sklopu prostorskega nacrta Ljubljanske urbane regije. Obcina Domžale si že vrsto let prizadeva za umestitev in izgradnjo površin za tovrstno dejavnost.

VIRA:KAMNIČAN.SI in za-kamnik.si
 

Prosimo vas, da izpolnite anketo o motodromu. Kliknite na gumb:


 

AVTO MOTO DROM


Slovenija nujno potrebuje dirkališče, primerno za izvedbo največjih
tekmovanj v avto moto športu in posledično za urjenje in puščanje
adrenalina vsem nadobudnim amaterskim dirkačem, kateri divjajo po
običajnih cestah, saj druge možnosti skoraj ni. No dragi naši izvoljeni politiki,
koliko časa boste še gledali to cestno morijo-motorna kolesa in hitri avtomobili,
brez primerne dirkalne piste bodo žal še naprej morili.....če seveda ne boste
nič na tem področju storili !!!

Predsednik STC Panther Kamnik
Prezelj Brane l.r.

www.pantherkamnik.com
 

 

 


vir:POLET